felt dog “  Chouchou  

シュシュ 君 ♂ (東京都 ポメラニアン)

February 2010