feltdog“Char&Myuu&Ryou

チャー君♂ ミューちゃん♀ リョーちゃん♀ (大阪府 チャウチャウ)

November 2009